Skip to main content

Štúdium psychológie na Slovensku

Pedagogická fakulta univerzity Mateja Bela- Banská Bystrica

headerLogo2013.gif

Z histórie katedry

Počiatky terajšej Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UMB sú spojené so vznikom Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici v roku 1953. Výučba psychologických disciplín, ktoré boli súčasťou učiteľského vzdelávania, dala základy pre vznik Katedry pedagogiky a psychológie (školský rok 1958/59). V tomto roku prišiel na katedru aj psychológ J. Boroš. Aj v ďalšom období, keď sa Vyššia škola pedagogická pretransformovala na Pedagogický inštitút (r. 1960), sa vývin Katedry psychológie veľmi úzko spájal s vývinom Katedry pedagogiky.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

vssalzbety_logo.jpg

 

O katedre

Vznik katedry podnietilo plánované otvorenie denného štúdia psychológie. Prví študenti denného bakalárskeho štúdia sa začali vzdelávať v školskom roku 2009/2010 (počet študentov 31). V školskom roku 2010/2011 bolo prijatých 36 študentov do prvého ročníka. Naši prví absolventi denného bakalárskeho štúdia majú teda končiť v školskom roku 2011/2012. Výučbu študentov psychológie zabezpečujú interní, ale najmä externí členovia katedry.

Paneurópska vysoká škola

pan-uni_logo.jpg

O fakulte

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy je nová a zároveň prvá fakulta tohto druhu na Slovensku. Výučba sa začala v akademickom roku 2011/12 v rámci bakalárskeho štúdia a v akademickom roku 2012/13 začne výučba aj pre magisterský a doktorandský stupeň.

Poslaním fakulty je kvalitná teoretická a praktická príprava študentov, aby splnili podmienky pre získanie „Európskeho certifikátu z psychológie“ a zápisu do zoznamu europsychológov. To umožní absolventom fakulty pôsobiť v rámci celej Európskej únie. „Európsky certifikát z psychológie“ stanovuje špecifiká vysokoškolskej prípravy psychológov a vymedzuje formy vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia.

Katedra psychológie, FF, Trnavská univerzita v Trnave

fftu-logo

O fakulte:

Filozofická fakulta je jednou zo zakladajúcich fakúlt dnešnej Trnavskej univerzity a k jej významným atribútom patrí historická kontinuita a akademická identita s pôvodnou Trnavskou univerzitou (1635 – 1777). Základným poslaním fakulty, na ktorej v súčasnosti pôsobí desať katedier a tri špecializované pracoviská, je kresťansky orientované univerzitné vzdelávanie vo filozofických, humanitných, spoločenských vedách a vedách o umení.

Inštitút psychológie, FF, Prešovská univerzita

unipo-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v odbore učiteľstvo akademických a výchovných predmetov v rôznych kombináciách, ako aj v študijných programoch neučiteľského štúdia zameraných na humanitné disciplíny, v dennej a často aj v externej forme štúdia. Každoročne prichádza s ponukou širokej palety akreditovaných študijných programov a študijných odborov, z ktorých niektoré sú unikátne, a to nielen v regióne. Verejnosti ponúka aj iné formy vzdelávania, napríklad rozširujúce štúdium pre absolventov vysokých škôl, doplnkové pedagogické vzdelávanie, rôzne špecializované kurzy, napríklad pre tlmočníkov a prekladateľov vrátane overovania ich odbornej spôsobilosti a i.

Katedra psychológie, FF, Univerzita Komenského v Bratislave

uniba-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského je vedeckou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá pripravuje odborníkov v rôznych oblastiach humanitných vied a prispieva tak k rozvíjaniu spoločného kultúrneho dedičstva európskeho priestoru a celého ľudstva. Filozofická fakulta vznikla ako jedna z piatich zakladajúcich fakúlt Univerzity Komenského v roku 1919. Jej primárnym poslaním bola vtedy príprava slovenskej inteligencie, predovšetkým stredoškolských učiteľov a ďalších odborníkov v oblasti spoločenských vied.

Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

fsev-logo

O fakulte:
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave sa vo svojej vedecko-výskumnej i vzdelávacej práci hlási k demokratickým tradíciám UK, k rešpektovaniu a ochrane všeobecne uznávaných morálnych noriem a charty ľudských práv. Vo svojich učebných programoch fakulta podporuje vzdelávanie študentov v úcte k európskym i svetovým kultúrnym a demokratickým hodnotám, v duchu tolerancie a úcty k iným národom a národnostiam a svojou činnosťou prispieva k rozvoju vzájomného spoznávania sa krajín a občanov zjednocujúcej sa Európy.

Katedra psychológie, FF, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

upjs-logo

O katedre:

V pedagogickej oblasti je hlavným zameraním pracoviska kvalitná príprava budúcich profesionálnych psychológov, ktorí by sa vedeli uplatniť najmä v psychologickom výskume, v oblasti výberu, rozmiestňovania, motivovania a vzdelávania zamestnancov rozličných organizácií, ale prirodzene aj v iných klasických oblastiach pôsobenia psychológov (poradne, klinická prax, školy a pod.)

Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

fsvaz-logo

O fakulte:
Fakulta sociálnych vied (FSV) bola zriadená 15. novembra 2001 ako najmladšia z fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Predpokladmi vzniku fakulty bola vysoká spoločenská objednávka spojená s hlbokými spoločenskými zmenami, potreba saturácie sociálnej siete kompetentnými odborníkmi, tvorba novej podoby na klienta orientovanej sociálnej pomoci a zvyšovanie sociálneho pôsobenia prostredníctvom špecifických foriem poradenstva pre sociálne odkázanú klientelu. Fakulta vznikla spojením pracovísk, ktoré oddelene participovali v oblasti výuky sociálnych vied na už existujúcich fakultách UKF.

Katedra psychológie, FF, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ucm-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta FF UCM je moderným pedagogicko-vedeckým pracoviskom s vyváženou štruktúrou ponúkaných študijných programov v niekoľkých formách štúdia: v dennom, externom, rozširujúcom. Poskytuje študentom možnosť slobodného výberu vlastnej profilácie v bakalárskom a magisterskom štúdiu s perspektívou pokračovania v doktorandskom štúdiu. Dvanásť katedier ponúka 6 filologických odborov s viacerými študijnými programami aj v kombináciách a 6 spoločenskovedných odborov s prevahou jednoodborových študijných programov. Vzdelávacou aktivitou pripravuje študentov na intelektuálnu reflexiu a najmä sebareflexiu, zároveň ich takto vyzýva k uvedomovaniu si vlastnej individuality v dynamizujúcich odborných trendoch 21. storočia, v rámci Slovenska i širšom horizonte Európskej únie.

Katedra psychológie, FF, Katolícka univerzita v Ružomberku

ku-logo

O fakulte:
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, spája sa v podstate znakov s inými vysokoškolskými inštitúciami u nás a súčasne rozvíja osobitosti bádania a vzdelávania v katolíckom duchu. Objavuje a sprostredkúva pravdu vo všetkých oblastiach ľudského poznania, ako aj v záujme všeobecného blaha a pokroku, prinášajúc úžitok celej spoločnosti, a to na princípe kresťanských zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti pre realizáciu svojho povolania, schopné vnášať evanjeliové posolstvo do existujúcich spoločenských štruktúr, do tvoriacich sa názorov a postojov. Štatút Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity stavia svoje ciele a úlohy v duchu apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Ex Corde Ecclesiae.

Nájdete nás na Facebooku

Syndikovať obsah