Skip to main content

Katedra psychológie, FF, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

upjs-logo

O katedre:

V pedagogickej oblasti je hlavným zameraním pracoviska kvalitná príprava budúcich profesionálnych psychológov, ktorí by sa vedeli uplatniť najmä v psychologickom výskume, v oblasti výberu, rozmiestňovania, motivovania a vzdelávania zamestnancov rozličných organizácií, ale prirodzene aj v iných klasických oblastiach pôsobenia psychológov (poradne, klinická prax, školy a pod.)

Výskumné aktivity na katedre sú veľmi rozmanité a odrážajú zameranie a vedeckú orientáciu jej jednotlivých učiteľov. Dominujúce oblasti výskumu sú sústredené na:

  • psychológiu práce a organizácií (vzdelávanie, motivácia, personálny výber, správanie sa ľudí v organizáciách, násilie v práci, komunikácia v organizáciách)
  • teóriu psychodiagnostiky
  • psychológiu tvorivosti, najmä jej identifikáciu a rozvoj v školskom prostredí
  • psychologické poradenstvo

 

Študijný program: Psychológia

 

Akreditované stupne vzdelávania:
Bc., Mgr., PhD.

 

Uplatnenie absolventov:
Bc.

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu „Psychológia“ má mať ucelený obraz o systéme a súčasnom stave psychologických disciplín v kontexte spoločenských, biologických a hoministických vied. Môže sa úspešne uplatniť v praxi nielen ako asistent profesionálnych psychológov, ale tiež aj v širokej palete profesií vyžadujúcich kvalifikovanú prácu s ľuďmi (rozličné sociálne inštitúcie, úrady práce a pod.).

 

Mgr.

Študent magisterského stupňa v študijnom programe „Psychológia“ by si mal osvojiť špecializované zručnosti, spôsobilosti a vedomosti (najmä z aplikovaných psychologických disciplín), umožňujúce mu kvalifikovaný výkon profesie psychológa a to tak v oblasti praxe ako aj vedeckého výskumu. Špecifickou črtou magisterského štúdia je akcent na sociálnopsychologické zameranie. Popri štandardnej všeobecnej príprave (a zodpovedajúcim kompetenciám umožňujúcim mu uplatnenie v širokej škále profesijných zaradení) tak má byť absolvent tejto školy pripravený uplatniť sa ako vysoko špecializovaný odborný pracovník najmä v oblasti aplikovanej sociálnej psychológie a psychológie práce.

 

PhD.

štúdium psychológie na doktorandskom stupni v odbore sociálna psychológia a psychológia práce.

Absolvent študijného programu „Sociálna psychológia a psychológia práce“ sa spoľahlivo orientuje v najnovších poznatkoch ktoré prináša vedecký výskum a prax v danej oblasti. Je spôsobilý tieto poznatky nielen s hlbokou znalosťou relevantnej teórie kriticky posudzovať, ale dokáže aj samostatne projektovať a realizovať vlastnú výskumnú činnosť. Na vysokej úrovni ovláda metodológiu psychologického skúmania a tak isto aj najmodernejšie štatistické postupy analýzy a vyhodnocovania údajov z výskumu. Jeho vedomosti a zručnosti v danom odbore predstavujú európsky štandard začínajúceho vedeckého pracovníka.

 

Viac informácií: http://www.ff.upjs.sk

Nájdete nás na Facebooku